ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS TAKAYAMA KAMIKOCHI 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS TAKAYAMA KAMIKOCHI 6วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น HAPPINESS TAKAYAMA KAMIKOCHI 6วัน 4คืน ศาลเจ้าซังโคอินาริ ปราสาทอินุยามะ (ด้านใน) เกะโระ สะพานเกะโระโอฮาชิ ฟุนเซ็นจิ ศาลเจ้าเกะโระออนเซ็น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) ทาคายาม่า ย่านซันมาชิซูจิ หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ คามิโคจิ สะพานกัปปะ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) คารุยซาว่า Karuizawa Prince Shopping Plaza Kuratsukuri Street หอระฆัง ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ วัดชิบามาตะไทชาคุเท็น ห้างอิออน


ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS TAKAYAMA KAMIKOCHI 6วัน 4คืน (TG)
รหัสทัวร์
JP_TG00638
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
24 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
77,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  สนามบินนาโกย่า – อินุยามะ – ศาลเจ้าซังโคอินาริ – ปราสาทอินุยามะ (ด้านใน) –เกะโระ – สะพานเกะโระโอฮาชิ – ฟุนเซ็นจิ – ศาลเจ้าเกะโระออนเซ็น - ออนเซ็น
 • วันที่

  3

  กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) - ทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ - ออนเซ็น
 • วันที่

  4

  คามิโคจิ - สะพานกัปปะ - มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - คารุยซาว่า Karuizawa Prince Shopping Plaza - ออนเซ็น
 • วันที่

  5

  คาวาโกเอะ – Kuratsukuri Street – หอระฆัง – โตเกียว – ย่านชินจูกุ
 • วันที่

  6

  โตเกียว - ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ - วัดชิบามาตะไทชาคุเท็น - ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
77,900
เด็กมีเตียง
71,900
เด็กไม่มีเตียง
66,900
พักเดี่ยว
21,900
จอยแลนด์
59,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 77,900 71,900 66,900 21,900 - 59,900 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. ทัวร์ดีดี 108 โรบินสัน ศรีราชา 138 123 2936
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน